Banery

Sprawozdania

Znajdują się tu sprawozdania i zestawienia, perspektywa 2007-2013 oraz 2014-2020, dotyczące:

  • sposoby wykorzystania środków w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"
  • sprawozdania z realizacji Lokalnej Stategi Rozjowu
  • zestawienie rzeczowo-finansowe dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"
  • zakres rzeczowo-finansowy SL2014 - dotyczy operacji realizowanych w ramach osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020
  • harmonogram realizacji planu komunikacji

 

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020:

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-10-31

Sposób wykorzystania środków w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"

Sprawozdanie z realizacji LSR

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 - dotyczy operacji realizowanych w ramach osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013:

 

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2014r.

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2013r.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2014-04-16

Aktualizacja sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

    Niniejszym wyjaśniamy, iż duża część informacji zawartych w przedmiotowych sprawozdaniach, w szczególności dane liczbowe dotyczące podziału budżetu LSR na cele i poszczególne przedsięwzięcia ma charakter wstępny i szacunkowy, nie wynika wprost z LSR. Podane dane opracowano w ramach naszego biura na potrzeby n/w sprawozdań (w związku z ich konstrukcją i wymaganymi przezeń informacjami). 

- w roku 2012

- w roku 2011

- w roku 2010

- w roku 2009

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla działania Wdrażanie projektów współpracy.

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

- w latach 2011-2015

Zestawienia rzeczowo - finansowe z realizacji operacji stanowiących załącznik do umów przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

- w roku 2010

- w roku 2009

Informacja o postępach realizacji projektu

    Poniżej prezentujemy informacje na temat wykonanych przez nas działań w ramach I etapu projektu pn. Poprawa jakości życia na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy” w oparciu o posiadane zasoby naturalne i kulturowe realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działania 2.7. „Pilotażowy Program Leader+” - Schemat II.