Banery

Projekty grantowe

Podpisanie umów grantowych z zakresu lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

W dniu 13.07.2023 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.
W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną...

Ostatnie umowy o powierzenie grantów podpisane!

W dniu 28.09.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano ostatnie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty...

Podpisanie kolejnych umów grantowych z zakresu lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

W dniu 28.07.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty...

Podpisanie umów grantowych z zakresu lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

W dniu 08.03.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty...

Podpisanie i uroczyste wręczenie umów o granty

    W dniu 22.07.2021 r. nastąpiło uroczyste wręczenie podpisanych w dniu 20.07.2021 r. w Biurze LGD umów o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r. 

    Wręczenia umów dokonały Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan-Łęgowska. Jako miejsce wręczenia umów wybrano świetlicę wiejską w Klonowie (Gmina Zbójno), która została zrewitalizowana ze środków naszej LSR (oś 7 RPO WK-P) i w której realizowane będą 4 z 7 wybranych grantów

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 12.04.2021r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 07.12.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 28.04.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

Pierwsze umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 14.03.2019r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano pierwsze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

Umowa o dofinansowanie projektu grantowego podpisana!!!

    W dniu 28.12.2017r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie Projektu grantowego pt. "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy"", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_SE.433.1.236.2017. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 3 011 764,74zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 2 560 000,00zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 2 560 000,00zł, co stanowi: nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR LGD "Dolina Drwęcy" w latach 2018-2023.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-12-29

wGsgFUC8nHmrAAAAABJRU5ErkJggg==