Banery

Koszty bieżące i animacja

Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisany - zwiększona kwota dofinansowania i wydłużony okres realizacji projektu!!!

W dniu 20.07.2022 r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt. "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0002/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.082.2019. Aneks zwiększył kwotę dofinansowania projektu oraz wydłużył okres realizacji do 31.12.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 1 765 600,94 zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 667 320,89 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż:  1 667 320,89 zł, co stanowi: nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Planowane efekty:

Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty to:

 • Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD (51),
 • Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD (51),
 • Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców (30),
 • Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych (4),
 • Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR (12),
 • Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD (100),
 • Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura / członków organów LGD (17).

Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-08-01

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana!!!

    W dniu 17.06.2019 r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie projektu pt. "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0002/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.082.2019. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 1 557 630,50 zł z czego nie mniej niż 50% łącznych kosztów stanowią koszty przeznaczone na animację. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 479 748,97 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż:  1 479 748,97 zł, co stanowi: nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Planowane efekty:

Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty to:

 • Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD (51),
 • Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD (51),
 • Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców (30),
 • Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych (4),
 • Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR (12),
 • Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD (100),
 • Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura / członków organów LGD (17).

Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-06-17