Banery

Aktualności 2007-2013

Podziękowania dla dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

    W dniu 08.10.2013 r. delegacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w składzie: Pani Marta Iwan – Wiceprezes, Pan Janusz Gurtowski – Członek Zarządu oraz Pan Marek Ryłowicz – Członek Rady, udała się do Pana Jacka Dowgiałło – dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia, aby podziękować Mu za lata współpracy i kierowania Stowarzyszeniem. Wręczeniu kwiatów towarzyszył radosny nastrój, gdyż współpraca układała się pomyślnie. Pan Jacek Dowgiałło zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia w dniu 28.05.2013r. Od tej pory funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pełni Pani Magdalena Gadomska. Jeszcze raz dziękujemy Panu Jackowi i życzymy powodzenia w życiu osobistym jak również w pracy zawodowej. Liczymy, że pomimo rezygnacji z funkcji Prezesa, nadal będzie dobrym duchem Stowarzyszenia gotowym nieść nam pomoc w każdej sytuacji.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2013-10-15

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2013-10-18

LGD "Dolina Drwęcy" jest już na Facebooku :)

 

Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia naszej strony:

www.facebook.com/dolinadrwecy

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów w biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2013-04-30

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”

Nabór pracownika na stanowisko Specjalista ds. projektów

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór  na stanowisko specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Niebawem konkursy !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "dolina Drwęcy informuje iz w najblkiższym czasie zostana ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie dla działań "Małe Projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Różnicowanie w kierunku dizałalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mokroprzedsiębiorstw"

 

Planowane terminy naborów wniosków na poszczególne działania:

 "Małe Projekty" - 05.11.2012-26.11.2012

"Odnowa i rozwój wsi" - 22.10.2012-07.11.2012

"Różnicowanie w kierunku dizałalności nierolniczej" - 22.10.2012-12.11.2012

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 05.11.2012-03.12.2012

Ogłoszenie o naborach wniosków zostanie podane do publicznej wiadomosci zgodnie z procedurą ogłaszania konkursów.

Pozyskaj dofinansowanie - nabory wniosków już niedługo !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przypomina, iż w ramach realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w ramach działań:

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

"Małe projekty"

Planowane termin naborów wniosków o dofinansowanie to I półrocze 2012 roku. Osoby zainteresowane, zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", które mieści się przy ul. Rynek 17 w Golubiu - Dobrzyniu. Można również kontaktować się telefoniczne pod numerem 56 682 03 53.

Serdecznie zapraszamy.

 • autor: Marta Kosińska

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzysznia LGD "Dolina Drwęcy"

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Upływa termin naboru wniosków o dofinansowanie dla działania " Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw"!!!

    Uwaga osoby zainteresowane podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej! Informujemy, że termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, upływa z dniem 15.06.2010 r.. W związku z powyższym zachęcały do kontaktowania się z naszym biurem. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem w/w dofinansowania, udzielamy pomocy w przygotowaniu stosownej dokumentacji aplikacyjnej.

 • autor: Marta Kosińska, data: 2010-06-08

Upływa termin naboru wniosków o dofinansowanie dla działania " Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"!!!

    Uwaga rolniku, domowniku lub małżonku rolnika jeśli jesteś zainteresowany różnicowaniem swojej działalności w kierunku działalności pozarolniczej informujemy, że termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, upływa z dniem 15.06.2010 r.. W związku z powyższym zachęcały do kontaktowania się z naszym biurem. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem w/w dofinansowania, udzielamy pomocy w przygotowaniu stosownej dokumentacji aplikacyjnej.
 • autor: Marta Kosińska, data: 2010-06-08
Pilotażowy Program Leader +

Realizacja działania ma na celu przygotowanie społeczności wiejskich do wdrażania Inicjatywy współnotowej Leader, wspomagającej wprowadzenie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich poprzez tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań  na rzecz rozwoju i promocji regionu.  Pilotażowy Program Leader +  ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu  potecjału rozwojewego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej , a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi. Zasadniczym celem Działania "Pilotażowego Programu Leader +" jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych  i ch zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

 

Czas trwania dzialania obejmuje lata 2004-2006. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast Instytucją wdrażającą Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Wdrażanie PPL + podzielone zostało zostało na dwa tzw. Schematy:

Schemat I

Celem Schematu I jest utworzenie sformalizowanych Lokalnych Grup Działania, które jako partnerstwa trójsektorowe (sektor publiczny - prywatny - społeczny) - środowiska lokalne dokonają analizy mozliwości rozwojowych terenów wiejskich, a następnie opracowanie ZintegrowanejStrategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). W ramach schematu I realizowane są działania szkoleniowe, informacyjne,  oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Natomisat schemat II ma służyć Lokalnym Grupom Działania posiadającymodpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjno-organizacyjny, niezbędny do zarządzania środkami publicznymi , celem realizacji działań zapisanych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Schemat II to zatem promocja obszarów wiejskich, animowanie współpracy partnerów lokalnych - wdrożenie pomysłów zawrtych w ZSROW.

Schemat II

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym uwzględniających w szczególności :

-turystykę;

-ochronę oraz promocję środowiska naturalnego;

-ochronę oraz promocję zasobów historyczno-kulturowych;

-popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

ZSROW przygotowana z inicjatywy  środowisk lokalnych w ramach schematu I i wdrażania  w ramach schematu II określi kierunki rozwoju objętych nimi obszarów.

 

OŚ IV LEADER

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej.Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy.

 Opis OSI Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez  włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego  i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszarów objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej.

 

 Poziom wsparcia Udział środków Unii Europejskiej (EFRROW) i krajowych środków publicznychw finansowaniu realizacji 80% do 20%.

 Zasięg geograficzny Obszary działania LGD.

 

Na Oś IV składają się następujące działania:

 

-Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

-Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy

-Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 

 

 • autor: Marta Kosińska, data: 2010-03-31