Banery

Dokumenty wewnętrzne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z siedzibą w Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń (biuro ul. Kościuszki 8, 87-400 Golub-Dobrzyń), adres e-mail: biuro@lgddolinadrwecy.org.pl numer telefonu: 506 398 233.
2) z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną dariuszchyla@radacaprawny.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO,
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" zadań statutowych, w tym w szczególności Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych,
5) w związku z przetwarzaniem przez LGD Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO,
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO,
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO
f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,
6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom w celu realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 oraz wykonania kontroli i audytu LSR na lata 2023-2027,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
8) przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2024-04-02
Regulamin organizacyjny Rady
statut

Regulamin Zarządu

Regulamin i klauzula informacyjna newslettera LGD "Dolina Drwęcy"

Określa się zasady korzystania z Newslettera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD „Dolina Drwęcy”)...

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. LGD „Dolina Drwęcy”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że...

Ankiety monitorujące

Ankieta dotycząca badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy

https://forms.gle/BWz4Y7hxDJrBpsNK7

Ankieta badania efektów działań komunikacyjnych i promocyjnych na potrzeby badania poziomu satysfakcji wnioskodawców LGD w zakresie jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR:

https://forms.gle/YKnZ5ejLR3p3Fs3f9

Ankiety monitorujące dla beneficjentów: