Banery

EFS - granty

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

 • -
 • -

Golub-Dobrzyń,  data 03.08.2020r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

c) kluby młodzieżowe

f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS)

Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD

Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin, od którego można składać wnioski –  17.08.2020r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.08.2020r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2020r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek  w godz. 8:00 do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy wypełnić elektronicznie. Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną[1] należy złożyć w 1 egzemplarzu:

 • bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji;
 • poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Niezależnie od formy złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

 •  wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 250.000,00 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgddolinadrwecy.org.pl/202,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-2014-2020) i w Biurze LGD. 

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednokrotnego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

  1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
  2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
  3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Wezwanie:

 1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
 2. powinno być wysłane w terminie 7 dni od ustalenia konieczności uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny,
 3. pismo kierowane do wnioskodawcy podpisywane jest przez 2 członków Zarządu,
 4. skan pisma jest przekazywany pocztą elektroniczną (o ile wnioskodawca podał adres e-mail)
  a oryginał pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w celu potwierdzenia doręczenia pisma i ustalenia terminowego wniesienia wyjaśnień lub dokumentów). Wnioskodawca wzywany jest do dostarczenia wskazanych w piśmie wyjaśnień/złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia niniejszego wezwania.
 5. wymagane wyjaśnienia/dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do Biura, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
  O zachowaniu terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień/dokumentów decyduje data złożenia do Biura LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia[2].
  Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie.

Pismo stanowić będzie załącznik do Karty weryfikacji wstępnej wniosku.

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynnego w godzinach: poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.


[1] Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć zapisany na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna i papierowa wniosku musi być tożsama.

[2]Na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów oraz składania wyjaśnień, niezbędnych do oceny i wyboru projektu, zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

« wstecz