Banery

PROW

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

  • -

Golub-Dobrzyń, 20.01.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2021

Termin składania wniosków: 03/02/2021 – 17/02/2021 r.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 18  do ogłoszenia. 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 19 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 22 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 29,00 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 180 910,44 EURO 
(723 641,76 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Intensywność pomocy: nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  oraz na stronie internetowej:

• www.lgddolinadrwecy.org.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: 56 682 03 53

Załączniki do ogłoszenia:

  • -
  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-01-20

« wstecz