Banery

Aktualności 2021-2027

Konsultacje kryteriów wyboru grantobiorców!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD oraz przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych realizacją działań dla mieszkańców do konsultacji kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR na lata 2023-2027. Prosimy o zapoznanie się z projektem kryteriów i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 będzie realizowała przedsięwzięcia finansowane w ramach:

  • Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
  • Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 – Priorytet 07 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny

Przedsięwzięcia finansowane w ramach FEdKP będą realizowane w formule grantowej i to dla aktualnie konsultujemy kryteria wyborów. W ramach FEdKP będzie można realizowac następujące przedsięwzięcia:

  1. Utworzenie klubów młodzieżowych: realizowane mogą być operacje wpisujące się w Cel szczegółowy 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych, w ramach których możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby, predyspozycje dzieci i młodzieży w tym zajęcia filmowe, muzyczne, artystyczne, sportowe,
    z robotyki, programowania, nt. lokalnej tożsamości i kultury, wsparcie edukacji społecznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży m.in. poprzez realizację spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych; wsparcie na realizację projektów edukacyjnych, umożliwiających rozwijanie uzdolnień dzieci oraz młodzieży i ukierunkowanych na osiągniecie konkretnego celu edukacyjnego (np. przygotowanie i udział w krajowym lub międzynarodowym konkursie naukowym); warsztaty w obszarze ginących zawodów (np. w ramach organizacji wioski ginących zawodów) przyczyniające się do wzrostu wiedzy nt. tradycji regionu i nabywania umiejętności przydatnych w wyborze ścieżek kształcenia i w przyszłym życiu zawodowym.
  2. Utworzenie klubów seniora: realizowane mogą być operacje wpisujące się w Cel szczegółowy 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci: działania na rzecz integracji seniorów, pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym: tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora; funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku; zajęcia aktywizacyjne w gospodarstwach opiekuńczych; uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i samopomocy obejmujące: organizację wydarzeń włączających środowisko lokalne w problemy osób starszych: np. dnia sąsiada, pikników i wigilii sąsiedzkich; spotkania o charakterze międzypokoleniowym, np. z młodzieżą szkolną lub grupami przedszkolnymi, mające na celu wymianę doświadczeń, wzajemną edukację i pomoc; spotkania klubów wolontariackich, których celem jest pomoc osobom starszym i samopomoc, w tym organizacja banków wolnego czasu; akcje proekologiczne organizowane wspólnie z młodzieżą zwiększające udział młodych i starszych w kształtowaniu środowiska życia, estetyki dzielnicy, osiedla; przedstawienia grup teatralnych, zespołów pieśni i tańca z klubów seniora w szkole/przedszkolu lub odwiedziny grup przedszkolnych/szkolnych/ognisk kulturalnych w klubie seniora.

Na zgłaszanie uwag jest czas do 08.02.2024 r.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-02-02

« wstecz