Banery

Koszty bieżące i animacja

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana!!!

    W dniu 17.06.2019 r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie projektu pt. "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0002/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.082.2019. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 1 557 630,50 zł z czego nie mniej niż 50% łącznych kosztów stanowią koszty przeznaczone na animację. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 479 748,97 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż:  1 479 748,97 zł, co stanowi: nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

  • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-06-17

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana!!!

W dniu 21.02.2017r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0012/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_EF.433.1.003.2017. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 755 342,27zł z czego nie mniej niż 50% łącznych kosztów stanowią koszty przeznaczone na animację. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 717 575,15zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 717 575,15zł, co stanowi: nie więcej niż 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-02-21