Banery

Aktualności 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 29.06.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". W pierwszej części posiedzenia członkowie zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Sprawozdaniem rocznym Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Stowarzyszenia. Po jednogłośnym zatwierdzeniu wszystkich dokumentów i podjęciu stosownych uchwał, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Absolutorium. Uchwała o udzieleniu absolutorium została przyjęta. Następnie w drugiej części członkowie zostali zapoznani ze zmianami wprowadzonymi do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Po omówieniu zmian członkowie głosowali nad uchwaleniem uchwały, która została uchwalona jednogłośnie. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia, w szczególności zakończone i planowane nabory wniosków, planowane działania animacyjne oraz zaprosił na spotkania konsultacyjne służące opracowaniu głównych założeń do LSR na lata 2023-2027.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-07-07

« wstecz