Banery

Aktualności 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 28.06.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". W pierwszej części posiedzenia członkowie zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Sprawozdaniem rocznym Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Stowarzyszenia. Po jednogłośnym zatwierdzeniu wszystkich dokumentów i podjęciu stosownych uchwał, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Absolutorium. Uchwała o udzieleniu absolutorium została przyjęta. Następnie członkowie zostali zapoznani ze zmianami wprowadzonymi do następujących dokumentów: Kryteria wyboru operacji, Procedura wyboru i oceny operacji, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020. Po omówieniu zmian w każdym z w/w dokumentów członkowie głosowali nad uchwaleniem poszczególnych uchwał - wszystkie uchwały zostały uchwalone jednogłośnie. Po części zmieniającej w/w dokumenty odbyła się część wyborcza Walnego Zebrania Członków - w związku z upływem czteroletniej kadencji trzeba było wybrać nowy Zarząd. Kolejno podjęto uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Zarządu, w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu (nadal obowiązuje liczba 7 członków Zarządu). Następnie członkowie Stowarzyszenia wskazali 7 kandydatów na członków Zarządu - wszyscy kandydaci wyrazili wolę kandydowania. Po przeprowadzeniu powszechnego, tajnego głosowania i podaniu wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, podjęto uchwałę o wyborze członków Zarządu. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia, w szczególności zakończone i planowane nabory wniosków oraz planowane działania animacyjne.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-07-05

« wstecz