Banery

Posiedzenia Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 14 października 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy usunięcia oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa w dokumentacji dostarczonej w wyniku uwzględnienia protestu: operacja nr 2021/WTNP/5 złożona w ramach naboru wniosków nr 2/2021 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 17.03.2021  do 31.03.2021). 

Posiedzenie odbędzie się na skutek wezwania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy Państwa do udziału w w/w posiedzeniu.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 października 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Uprzejmie informujemy, iż członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Oryginały wniosków podlegają udostępnieniu członkom Rady na miejscu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Porządek posiedzenia:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
  2. wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
  3. składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
  4. przyjęcie porządku posiedzenia;
  5. przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR,
  6. ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
  7. ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
  8. wydanie opinii w zakresie zmiany umowy;
  9. wolne głosy, wnioski i zapytania.
  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-10-07

« wstecz