Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nabór wniosków nr 1/2021

W dniu 08 lipca 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - ponowna ocena operacji nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji z ramach LSR zamieszczamy:

 • zaktualizowaną listę operacji wybranych,
 • protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego.

Jednocześnie informujemy że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji (zgodnie z Art. 22 ustawy RLKS).

Protest przysługuje w przypadku:

 1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
 2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
 3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne protestu:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 1. oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 2. oznaczenie wnioskodawcy;
 3. numer wniosku;
 4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub
 5. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
 6. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej  oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 7. wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
 8. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu
  poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-07-09

« wstecz