Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020/G

W dniu 10 lutego 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 5/2020/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa).

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców zamieszczamy:

 • listę projektów zgodnych z LSR;
 • listę projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków);
 • protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego (ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły).

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania, które należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu. Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:

 1. negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
 2. nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo
 3. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne odwołania

Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia;
 2. oznaczenie wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o powierzenie grantu;
 4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);
 5. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);
 6. wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);
 7. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);
 8. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu
 9. poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.

« wstecz