Banery

Posiedzenia Rady

Podjęcie uchwał korygujących w trybie obiegowym - nabór wniosków nr 1/2017

    W dniu 13.07.2017 r. do Biura LGD wpłynęły uwagi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dotyczące naboru wniosków nr 1/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej". W związku z brakiem uregulowania w regulaminie organizacyjnym Rady sytuacji podejmowania uchwał na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego zastosowano § 2.3. Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” przyjętego Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 02 lutego 2017r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, który mówi, że: „w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa”. Po przeanalizowaniu uwag i konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniem z Biurem i Przewodniczącym Rady podjął decyzję o podjęciu stosownych uchwał w trybie obiegowym. W związku z tym, że zastosowany tryb dotyczy podjęcia uchwał korygujących podjęte wcześniej uchwały, zadecydowano o braku konieczności przesyłania skanów deklaracji bezstronności i poufności (uchwały korygujące nie dotyczą konkretnej operacji tylko podjętych wcześniej przez radę uchwał). W dniu 14.07.2017r. Biuro LGD poinformowało telefonicznie wszystkich członków Rady o zaistniałej sytuacji i konieczności podjęcia uchwał korygujących z podaniem daty przesłania projektów uchwał i wyjaśnień – 17.07.2017 r.

« wstecz