Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2018

W dniu 18 września 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 5/2018 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji z ramach LSR zamieszczamy:

 • listy operacji zgodnych z LSR,
 • listy operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków),
 • protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.

Jednocześnie informujemy że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji (zgodnie z Art. 22 ustawy RLKS).

Protest przysługuje w przypadku:

 1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
 2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
 3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne protestu:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 1. oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 2. oznaczenie wnioskodawcy;
 3. numer wniosku;
 4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej  oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 6. wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
 7. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

« wstecz