Banery

Posiedzenia Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 18 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 17:15 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł operacji: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe; nr Umowy o przyznaniu pomocy: WP-II-C.433.7.15.2018 z dnia 31 stycznia 2019r.

 

Uprzejmie informujemy, iż członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Oryginały wniosków podlegają udostępnieniu członkom Rady na miejscu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
  2. wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
  3. składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
  4. przyjęcie porządku posiedzenia;
  5. przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR,
  6. ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
  7. ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
  8. wydanie opinii w zakresie zmiany umowy;
  9. wolne głosy, wnioski i zapytania.
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-11

« wstecz