Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - rozpatrzenie odwołań dot. naboru wniosków nr 2/2019/G

W dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru aktywizacja społeczno-zawodowa, termin składania wniosków od 16.12.2019r.  do 30.12.2019r.).

 

Zgodnie z procedura wyboru i oceny grantobiorców zamieszczamy:

  • zmienioną listę projektów wybranych;
  • protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego (ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły).

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania, które należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu. Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana.

 

Wymogi formalne odwołania

Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o powierzenie grantu;

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);

6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-03-16

« wstecz