Banery

EFS - granty

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

 • poziom_kolor
 • logoDolina

Golub-Dobrzyń,  data 10.06.2022r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 3/2022/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
c) kluby młodzieżowe
f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS)

Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD
Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych 
Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Termin, od którego można składać wnioski –  24.06.2022r.
Termin, do którego można składać wnioski – 08.07.2022r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – III kwartał 2022r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek  w godz. 8:00 do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy wypełnić elektronicznie. Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. 
Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną  należy złożyć w 1 egzemplarzu:

 • bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji;
 • poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Niezależnie od formy złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
O grant mogą się ubiegać:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA 
Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem. 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 200.000,00 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty) i w Biurze LGD.  

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednokrotnego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

 1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
 2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
 3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Wezwanie:

 1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
 2. powinno być wysłane w terminie 7 dni od ustalenia konieczności uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny,
 3. pismo kierowane do wnioskodawcy podpisywane jest przez 2 członków Zarządu,
 4. skan pisma jest przekazywany pocztą elektroniczną (o ile wnioskodawca podał adres e-mail) a oryginał pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w celu potwierdzenia doręczenia pisma i ustalenia terminowego wniesienia wyjaśnień lub dokumentów). Wnioskodawca wzywany jest do dostarczenia wskazanych w piśmie wyjaśnień/złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia niniejszego wezwania.
 5. wymagane wyjaśnienia/dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do Biura, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

O zachowaniu terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień/dokumentów decyduje data złożenia do Biura LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia .
Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie. 
Pismo stanowić będzie załącznik do Karty weryfikacji wstępnej wniosku. 

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynnego w godzinach: poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00. 
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.


[1] Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć zapisany na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna i papierowa wniosku musi być tożsama.

[2] Na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów oraz składania wyjaśnień, niezbędnych do oceny i wyboru projektu, zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.


X. ZAŁĄCZNIKI

« wstecz