Banery

EFS - granty

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

 • poziom_kolor
 • logoDolina

Golub-Dobrzyń,  data 04.03.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/2021/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
a) kluby samopomocy
b) świetlice środowiskowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS)

Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD
Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych 
Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego


I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Termin, od którego można składać wnioski –  18.03.2021r.
Termin, do którego można składać wnioski – 01.04.2021r. 
Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2021r. 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek  w godz. 8:00 do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy wypełnić elektronicznie. Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. 
Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną [1]  należy złożyć w 1 egzemplarzu:

 • bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji;
 • poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Niezależnie od formy złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
O grant mogą się ubiegać:
- jednostki samorządu terytorialnego.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) i świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA 
Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem. 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 50.000,00 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty) i w Biurze LGD.  

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednokrotnego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

 1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
 2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
 3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Wezwanie:

 1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
 2. powinno być wysłane w terminie 7 dni od ustalenia konieczności uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny,
 3. pismo kierowane do wnioskodawcy podpisywane jest przez 2 członków Zarządu,
 4. skan pisma jest przekazywany pocztą elektroniczną (o ile wnioskodawca podał adres e-mail) a oryginał pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w celu potwierdzenia doręczenia pisma i ustalenia terminowego wniesienia wyjaśnień lub dokumentów). Wnioskodawca wzywany jest do dostarczenia wskazanych w piśmie wyjaśnień/złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia dostarczenia niniejszego wezwania.
 5. wymagane wyjaśnienia/dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do Biura, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

O zachowaniu terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień/dokumentów decyduje data złożenia do Biura LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia [2].
Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie. 
Pismo stanowić będzie załącznik do Karty weryfikacji wstępnej wniosku. 

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynnego w godzinach: poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00. 
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.


 [1] Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć zapisany na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna i papierowa wniosku musi być tożsama.

[2] Na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów oraz składania wyjaśnień, niezbędnych do oceny i wyboru projektu, zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.


X. ZAŁĄCZNIKI

KOMUNIKAT do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2021/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

Informujemy, że w dniu 19.03.2021r. został zaktualizowany załącznik nr 7. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, w zakresie podpunktu 4.1. Weryfikacja wstępna wniosku - aktualizacja dotyczy ujednolicenia treści Zasad udziela wsparcia na projekty objęte grantem dla wszystkich ogłaszanych naborów wniosków o powierzenie grantu w zakresie weryfikacji wstępnej wniosku.

Pierwotna treść:

4.1. Weryfikacja wstępna wniosku 
Weryfikacja wstępna wniosku o powierzenie grantu dokonywana jest na bieżąco w czasie wpływania wniosków, ale nie dłużej jak do 14 dni od daty zakończenia naboru wniosków. 
Przed rozpoczęciem weryfikacji wstępnej wniosku następuje podpisanie deklaracji poufności.
Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:
• niezbędnych do oceny zgodności z LSR, w każdej sytuacji, w której po pierwszej (wstępnej) weryfikacji wniosku LGD stwierdza, że projekt nie powinien zostać uznany za zgodny z LSR. Obowiązek taki nie dotyczy sytuacji oczywistej, gdy z wniosku jednoznacznie wynika, iż żadne wyjaśnienia ani dokumenty nie są w stanie potwierdzić zgodności projektu z LSR;
• niezbędnych do ustalenia kwoty grantu. W sytuacji gdy LGD rozważa obniżenie kwoty grantu, zasadnym jest wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie okoliczności leżących
u podstawy obniżenia kwoty grantu (chyba że sytuacja jest oczywista i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że w danych okolicznościach kwota grantu zostanie obniżona);
• niezbędnych do zweryfikowania deklaracji wnioskodawcy o spełnianiu danego kryterium wyboru projektu, które nie zostało poparte opisem w treści wniosku ani stosownym dokumentem załączonym do wniosku. LGD powinna wezwać wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających występowanie danych okoliczności;
• niezbędnych do prawidłowego przyznania ilości punktów jakie należy przyznać w ramach danego kryterium (np. w związku z niespójnością danych zawartych we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych). Nie oznacza to obowiązku wzywania wnioskodawcy do składania wyjaśnień lub dokumentów za każdym razem, gdy przyznaje się liczbę punktów mniejszą niż maksymalna;
• w sytuacji, gdy dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza;
• w sytuacji, gdy dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
• w sytuacji, gdy informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne
Wezwanie:
1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
2. wysyłane jest w terminie 7 dni od ustalenia konieczności uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do: oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania;
3. pismo kierowane do wnioskodawcy podpisywane jest przez 2 członków Zarządu. Skan pisma jest przekazywany pocztą elektroniczną (o ile wnioskodawca podał adres e-mail) a oryginał pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania składa w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie.

Aktualna treść:

4.1. Weryfikacja wstępna wniosku 
Weryfikacja wstępna wniosku o powierzenie grantu dokonywana jest na bieżąco w czasie wpływania wniosków, ale nie dłużej jak do 14 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. 
Przed rozpoczęciem weryfikacji wstępnej wniosku następuje podpisanie deklaracji poufności.
Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:
• niezbędnych do oceny zgodności z LSR, w każdej sytuacji, w której po pierwszej (wstępnej) weryfikacji wniosku LGD stwierdza, że projekt nie powinien zostać uznany za zgodny z LSR. Obowiązek taki nie dotyczy sytuacji oczywistej, gdy z wniosku jednoznacznie wynika, iż żadne wyjaśnienia ani dokumenty nie są w stanie potwierdzić zgodności projektu z LSR;
• niezbędnych do ustalenia kwoty grantu. W sytuacji gdy LGD rozważa obniżenie kwoty grantu, zasadnym jest wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie okoliczności leżących
u podstawy obniżenia kwoty grantu (chyba że sytuacja jest oczywista i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że w danych okolicznościach kwota grantu zostanie obniżona);
• niezbędnych do zweryfikowania deklaracji wnioskodawcy o spełnianiu danego kryterium wyboru projektu, które nie zostało poparte opisem w treści wniosku ani stosownym dokumentem załączonym do wniosku. LGD powinna wezwać wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających występowanie danych okoliczności;
• niezbędnych do prawidłowego przyznania ilości punktów jakie należy przyznać w ramach danego kryterium (np. w związku z niespójnością danych zawartych we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych). Nie oznacza to obowiązku wzywania wnioskodawcy do składania wyjaśnień lub dokumentów za każdym razem, gdy przyznaje się liczbę punktów mniejszą niż maksymalna;
• w sytuacji, gdy dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza;
• w sytuacji, gdy dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
• w sytuacji, gdy informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne

Wezwanie:
1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
2. wysyłane jest w terminie 7 dni od ustalenia konieczności uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do: oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania;
3. pismo kierowane do wnioskodawcy podpisywane jest przez 2 członków Zarządu. Skan pisma jest przekazywany pocztą elektroniczną (o ile wnioskodawca podał adres e-mail) a oryginał pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania składa w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-03-19

« wstecz