Banery

PROW

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

  • logotypy PROW

Golub-Dobrzyń, 17.01.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: 31/01/2022 – 14/02/2022 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz zalecane jest złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 000,00zł

Zakres tematyczny operacji
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 14 do ogłoszenia. 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 18 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 211 522,06 EURO 
(846 088,24 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  oraz na stronie internetowej:

  • www.lgddolinadrwecy.org.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: 56 682 03 53

  • logotypy EFS
  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-01-17

« wstecz