Banery

Aktualności 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

    W dniu 19.10.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Po rozpoczęcia posiedzenia członkowie zostali zapoznani ze zmianami wprowadzonymi do Kryteriów wyboru operacji. Po omówieniu zmian członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru.następnie Członkowie zostali poinformowani o rezygnacji p. Anny Mejger oraz p. Moniki Szlejer z bycia członkiem Rady i koniecznością uzupełnienia składu Radu. Na członka Rady zaproponowano p. Mariusza Jasienieckiego oraz p. Łukasza Łakomiec. Panowie zgodzili się na zostanie członkami Rady, w związku z czym podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady. Następnie członkowie zostali zapoznani ze zmianami wprowadzonymi do LSR na lata 2014-2020. Po omówieniu zmian członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian do LSR na lata 2014-2020. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz przeprowadzone nabory wniosków z podejmowania działalności gospodarczej oraz nabory wniosków o powierzenie grantów.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-10-20

« wstecz