Banery

Posiedzenia Rady

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 3/2017

    W dniu 03.10.2017 r. p. Danuta Chmielewska złożyła w imieniu p. Sandry Knoll protest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie braku zgodności z LSR, w tym z Programem, w ramach którego operacja ma być finansowana. Biuro LGD poinformowało Przewodniczącą Rady o wniesionym proteście w celu dokonania oceny wstępnej złożonego protestu. W dniu 03.10.2017 r. w ramach oceny wstępnej złożonego protestu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wyjaśnienia Wnioskodawcy nie mają wpływu na decyzję podjętą przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” w dniu 20.09.2017r. i zadecydowała o podtrzymaniu decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu i podjęciu uchwały w trybie obiegowym. W związku z tym, że wniesiony protest nie spełniał wymogów formalnych w zakresie: protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 7) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy, wezwaliśmy wnioskodawcę do jego uzupełnienia / poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. W dniu 11.10.2017r. do Biura LGD wpłynęło, drogą pocztową, pełnomocnictwo notarialnie poświadczone dla osoby podpisującej wniosek, załączniki i wymagane oświadczenia, w którym p. Sandra Knoll upoważniła p. Danutę Chmielewską do podpisania wniosku w tym także protestu o dofinansowanie realizacji projektu pt: SANDRA KNOLL MAKE UP. 

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-10-27

« wstecz