2017
DZISIAJ JEST: 28 września 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Marka, Wacława
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2017 >

Umowa o dofinansowanie projektu grantowego podpisana!!!

W dniu 28.12.2017r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie Projektu grantowego pt. "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy"", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_SE.433.1.236.2017. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 3 011 764,74zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 2 560 000,00zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 2 560 000,00zł, co stanowi: nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR LGD "Dolina Drwęcy" w latach 2018-2023.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-12-29

Warsztaty z aktywizacji społecznej

W dniu 15 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty z aktywizacji społecznej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz warsztaty z przygotowania ozdób świątecznych, w spotkaniu uczestniczyło 13 osób. Osoby uczestniczące w warsztatach mogły samodzielnie przygotować ozdoby świąteczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę

Dziękujemy Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-12-22

Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nabór wniosków nr 4/2017

W dniu 18 grudnia 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2017 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - ponowna ocena operacji nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • -
  • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-12-12

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 4/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Szkolenie z Osi 11 RPO WK-P

W dniu 07.12.2017r. w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców operacji realizowanych w postaci grantów z Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia w ramach grantów oraz poszczególne typy operacji możliwe do realizacji w ramach Osi 11 RPO WK-P. W szczególności omówiła wskaźniki i wymogi dla grantobiorców ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania ”Dolina Drwęcy” złożonego w ramach konkursu nr: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-12-08
 • -
 • terminy konsultacji listopad
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-11-14

Zapraszamy chętnych do Biura po terminarze i kalendarze na 2018r.!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach "Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji" wydała terminarze oraz kalendarze ścienne na 2018r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Moja mała ojczyzna po rewitalizacji".

Koszt zadania związany jest z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z naborami wniosków. Przygotowanie publikacji ma na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków, aktywizacja przedstawicieli grup wykluczonych i defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy poprzez wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji oraz zachęty do udziału w projektach grantowych.

 • terminarze
 • wkładka terminarza
 • kalendarz ścienny
 • kalendarz ścienny
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-11-13

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 4/2017

Rada LGD w związku z otrzymanym w dniu 23.10.2017r. protestem, po przeprowadzeniu autokontroli, podjęła w trybie obiegowym w dniu 06.11.2017r. uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/WRP/1 dot. konkursu nr 4/2017.

Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w dniach 21-22.10.2017r. uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na Pojezierze Brodnickie

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk co ma pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności, rozszerzenia oferty Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD. Wyjazd zorganizowany był w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

W wyjeździe uczestniczyło 30 osób – pracownicy Biura, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” a także Liderzy  Organizacji działających na obszarze działania Stowarzyszenia.

W sobotę, 21.10.2017 r. rankiem wyruszyliśmy w podróż ok. godz. 11:00 dotarliśmy do celu, którym były Fiałki – Wioska Mydlarska TEODORYK.  Zostaliśmy  przywitani przez przedstawicieli Wioski Mydlarskiej.

Po chwili odpoczynku i prezentacji przedstawiającej działalność wioski wspólnie wzięliśmy udział w warsztatach mydlarskich, każdy uczestnik przygotował własnoręcznie mydełko glicerynowe oraz sól do kąpieli. Na zakończenie odbyły się warsztaty w starej pralni. Można było zobaczyć i dotknąć zabytkowy sprzęt używany przeszło 100 lat temu do prania: różne rodzaje tar, urządzenia i pralki mechaniczne, maglownice i żelazka na duszę i węgiel.

Następnego dnia udaliśmy się do Wioski Mydlarskiej TEODORYK gdzie odbyły się Warsztaty kowalskie. Kolejnym punktem była wizyta w siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wizyta studyjna była bardzo udana  a także wszystkim osobom, które nas gościły, które specjalnie dla nas występowały, prowadziły zajęcia warsztatowe. Specjalne podziękowania kierujemy do uczestników wyjazdu – to dzięki Wam atmosfera podczas wyjazdu była przesympatyczna.

 

Zdjęcia z wyjazdu w GALERII!!! Zapraszamy do oglądania :)

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-10-30

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 3/2017

Rada LGD w związku z otrzymanym w dniu 03.10.2017r. protestem, po przeprowadzeniu autokontroli, podjęła w trybie obiegowym w dniu 19.10.2017r. uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/WTNP/7 dot. konkursu nr 3/2017.

Warsztaty z aktywizacji społecznej

W dniu 4 października zorganizowaliśmy warsztaty z aktywizacji społecznej. Odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym oraz warsztaty decoupage, w spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Panie uczestniczące w warsztatach nauczyły się samodzielnie zdobić metodą decoupage. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę

Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Macikowa i Okolic oraz Wiosce Maciejowej Duszy za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-10-27

Szkolenie z Osi 11 RPO WK-P

W dniu 19.10.2017r. w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców operacji realizowanych w postaci grantów z Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia w ramach grantów oraz poszczególne typy operacji możliwe do realizacji w ramach Osi 11 RPO WK-P.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-10-26
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-10-13

Dziękujemy za udział w „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy”!!!!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” na boisku sportowym  przy Publicznym Gimnazjum w Radominie

 Głównym celem Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy była promocji LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków.

 

Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Stowarzyszeniu Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i okolic (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

Dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Klonowie, Zespół „Folkowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Radominie, Zespół „Ciechowiacy” z Ciechocina.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy”.

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

 Zdjęcia z „Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy”dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Grażyna Mierzejewska

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2017

W dniu 03 października 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2017 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniach 27.-28.09.2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru operacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie w przypadku wpłynięcia do Biura LGD protestu. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. Członkowie Rady zostali bardzo szczegółowo zapoznani z procedurą dokonywania przez nich autokontroli oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-10-04

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy w dniu 30.09.2017r. na Hubertus 2017 na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, podczas którego będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Towarzyszyć nam będą Uczniowie z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, którzy będą prezentować swoje umiejętności kulinarne!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-09-28

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 03 października 2017r. (wtorek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2017

W dniu 20 września 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2017 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-09-21

Zapraszamy na Wizytę Studyjną!!!!

 • -

Zapraszamy na warsztaty z aktywizacji społecznej!!

 • -

Zapraszamy na imprezę promocyjną!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-09-15

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 września 2017r. (środa) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

VII Piknik LEADER 16.09.2017r., Przydwórz

Szukamy chętnych osób do reprezentowania Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podczas VII Pikniku LEADER. Piknik LEADER jest niepowtarzalną okazją do wspólnej zabawy i integracji.

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy w dniu 03.09.2017r. do Elgiszewa na Dożynki Gminy Ciechocin, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Na dzieci czekają atrakcje przygotowane przez Animatorów z Wioski Nocy i Dni z Płonnego!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-08-29

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Dożynki Gminne, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Najbliższe spotkania 27.08.2017r. podczas Dożynek:

 • Gminy Kowalewo Pomorskie (Chełmonie),
 • Gminy Golub-Dobrzyń (Pusta Dąbrówka),
 • Gminy Zbójno (Ruże).
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-08-22
 • -
  • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-08-11

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podjęcie uchwał korygujących w trybie obiegowym - nabór wniosków nr 1/2017

W dniu 13.07.2017r. do Biura LGD wpłynęły uwagi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dotyczące naboru wniosków nr 1/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-07-14

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 29.06.2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Dziękujemy za udział w Pikniku na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy”!!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało Piknik  „Lato w Dolinie Drwęcy” w dniu 18.06.2017r. na Placu turniejowym przed Zamkiem Golubskim.

Głównym celem Pikniku „Lato w Dolinie Drwęcy” była promocji LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków.

Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Oddziałowi PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego(Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy z animatorami, przejażdżki konne, strzelanie z łuku, rzut toporem, włócznią, zajęcia plastyczne dla dzieci, konkursy z nagrodami.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowali:

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich w Białkowie, Koło Gospodyń wiejskich w Podzamku Golubskim, Koło Gospodyń Wiejskich w Paliwodziźnie.

Wystawcy:

Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - wystawa prac uczniów, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

Zespół muzyki Dawnej, Przedszkolaki z przedszkola „Jakubek” w Radominie, Zespół „Folkowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Radominie, Zespół „Ciechowiacy” z Ciechocina, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Seniorów „Kowalewiacy” z Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim, p. Amelia Żuławska (Kowalewo Pom.).

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Pikniku na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy”

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

 Zdjęcia z Pikniku „Lato w Dolinie Drwęcy”dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-06-30

Wizyta studyjna do Wiosek tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w dniach 24-25.06.2017r. uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do wiosek tematycznych znajdujących się w Borach Tucholskich. Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk we Wioskach Tematycznych co ma pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności, rozszerzenia oferty Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD. Wyjazd zorganizowany był w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

W wyjeździe uczestniczyło 30 osób – pracownicy Biura oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” a także Liderzy  Organizacji działających na obszarze działania Stowarzyszenia.

W sobotę, 24.06.2017 r. rankiem wyruszyliśmy w podróż ok. godz. 10:00 dotarliśmy do celu, którym była Piła-Młyn - Górnicza Wioska. Zostaliśmy  przywitani przez przedstawicieli Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”. Po chwili odpoczynku i prezentacji przedstawiającej działalność wioski wspólnie wzięliśmy udział w grze terenowej typu Quest „Kuferek Wilhelma Krugera”. Na zakończenie przeżyliśmy interaktywną przygodę w starej Maszynowni.

Następnego dnia udaliśmy się do Żalna – Wioska Kwiatowa. Zapoznaliśmy się z działalnością Wioski, mieliśmy okazję uczestniczyć w „Kwiatobraniu” – kwiatowe podchody, po odnalezieniu skarbu i chwili odpoczynku zapoznaliśmy się  Questem, - „Na kwiatowym szlaku w Żalnie”  oraz Kwiatowymi zabawami: Kwiatowe domino, Kwiatowy „Piotruś”, Kwiatowe Memory.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wizyta studyjna była bardzo udana  a także wszystkim osobom, które nas gościły, które specjalnie dla nas występowały, prowadziły zajęcia warsztatowe. Specjalne podziękowania kierujemy do uczestników wyjazdu – to dzięki Wam atmosfera podczas wyjazdu była przesympatyczna.

Zdjęcia z wyjazdu w GALERII!!! Zapraszamy do oglądania :)

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-06-28

Zapraszamy na Konferencję!!!

 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-16

Dziękujemy Gminie Golub-Dobrzyń za zaszczytne wyróżnienie.
Postaramy się nie zawieźć zaufania i dbać o nasze "drzewko" :)

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-16

Konsultacje zmian kryteriów wyboru!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Kryteriów wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekt Kryteriów wyboru jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Spotkania konsultacyjne odbędą się podczas naszych comiesięcznych spotkań z mieszkańcami a także podczas organizowanej imprezy promocyjnej, konferencji oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.

Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych:

 • Zamek Golubski - 18.06.2017r. 14:00-18:00 - Mobilny Punkt Konsultacyjny LSR podczas imprezy promocyjnej
 • Gmina Radomin - 19.06.2017r. 13:00-15:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Radominie
 • Gmina Miasto Golub-Dobrzyń - 20.06.2017r. 10:00-12:00 - Urząd Miasta sala nr 1
 • Gmina Ciechocin - 20.06.2017r. 14:00-16:00 - Urząd Gminy sala nr 21
 • Zamek Golubski - 21.06.2017r. 09:00-15:00 - konferencja
 • Sala Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica) - 22-23.06.2017r. 08:00-16:00 - szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
 • Gmina Zbójno - 27.06.2017r. 12:00-14:00 - Urząd Gminy sala nr 28
 • Gmina Kowalewo Pomorskie - 27.06.2017r. 15:00-17:00 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury sala nr 5
 • Gmina Golub-Dobrzyń - 28.06.2017r. 08:00-10:00 - Sala Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica)

Laureaci konkursu plastycznego "Moja mała ojczyzna po rewitalizacji"

W dniu 12.06.2017r. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego "Moja mała ojczyzna po rewitalizacji". Wszystkim Laureatom gratulujemy!!! Zapraszamy wraz z Opiekunami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się na Zamku Golubskim, w dniu 21.06.2017r. o godz. 13:00 :)

 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-06-13
 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-12

Zapraszamy na Wizytę Studyjną!!!!

Chęć udziału w wyjeździe mogą zgłaszać lokalni liderzy – przedstawiciele Stowarzyszeń i Organizacji działających na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy” .

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.06.2017r. do godz. 18:00, w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Plac 1000-lecia 22a.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

 • -

Zapraszamy na imprezę promocyjną!!!

 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-06

Zapraszamy na szkolenia!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-05

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2017

W dniu 29 maja 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2017

W dniu 29 maja 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.
 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-05-11

KONKURS PLASTYCZNY

„Moja mała ojczyzna po rewitalizacji”

Konkurs plastyczny jest elementem spójnej kampanii informacyjnej w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna - zameldowane na obszarze należącym do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godz. 16:00 (liczy się data dostarczenia do biura)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.06.2017 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 14.06.2017 r.

 • -

Szkolenie dla członków Rady decyzyjnej

W dniach 26 - 27.04.2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla członków Rady decyzyjnej LGD. W ramach szkolenia członkowie Rady zapoznali się z procedurą oceny i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady.

 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-04-27
 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-04-18
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-04-12

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ŚWIĘTO KULTURY ZIEM DOBRZYŃSKIEJ I CHEŁMIŃSKIEJ ZIELONA RZEKA.

Województwo Kujawsko-Pomorskie skupia w sobie ziemie charakteryzujące się odrębnością historyczną i kulturową oraz różnorodnością tradycji. Tworzy to wyjątkowo bogate dziedzictwo, z którym nierozerwalnie związane są tereny wiejskie. Dlatego też, aby podkreślić znaczenie wielowiekowego dziedzictwa pojawiła się idea organizacji ŚWIĘTA KULTURY ZIEM DOBRZYŃSKIEJ I CHEŁMIŃSKIEJ ZIELONA RZEKA. Wydarzenie, które łączy w sobie Festiwal Świętego Jakuba oraz Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Festiwal św. Jakuba, to jedyne wydarzenie w Polsce skupiające tradycję pielgrzymowania, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne oraz obcowanie z kulturą i krajobrazem Ziem Dobrzyńskiej i Chełmińskiej na Szlaku św. Jakuba. Święto Wsi to barwna i kolorowa uroczystość, podczas której pierwszoplanową rolę odgrywa ludowa tradycja. Prezentujący się podczas jarmarku rzemieślnicy i twórcy ludowi, pokazy dawnych zawodów, występy zespołów pieśni i tańca, obóz rycerski oraz tysiące turystów tworzą niepowtarzalną atmosferę wielkiego święta kultury wiejskiej. Każda z dotychczasowych edycji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, wystawców i gości. Pozytywny odbiór Święta przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Kultura ludowa jest jednym z głównych filarów kultury całego Narodu. Dlatego też chęć obcowania z nią jest naszą naturalną potrzebą, ponieważ tylko w ten sposób możemy zrozumieć rzeczywisty sens dnia dzisiejszego.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w pierwszym dniu Festiwalu „Zielona Rzeka“. Dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w pokonywaniu „Jakubowej Drogi” przygotowano kilka propozycji:

- półmaraton

- rajd pieszy,

- rajd rowerowy,

- konny,

- spływ

- spotkanie miłośników geocachinu

Po przejściu całej trasy uczestnik otrzyma potwierdzenie pokonania odcinka Szlaku Św. Jakuba - muszlę (symbol szlaku) oraz Paszport Szlaku Św. Jakuba.

Po dotarciu na metę zapraszamy na „Jakubowe Spotkania Muzyczne” na malowniczej Przystani w Elgiszewie, połączone z pokazem historycznych łodzi oraz pokazem sztucznych ogni.

Od godziny 19:00 na Przystani rozpocznie się „Festiwal Piosenki Jakubowej“, podczas którego zaprezentują się:

 • Magda Anioł,

 • Tomasz Żółtko

 • Robert Ruszczak,

 • Andrzej Lampert,

 • Tomasz Kamiński,

 • Krzysztof Antkowiak,

Święto „Zielona Rzeka“, to doskonała okazja do aktywnego czasu w gronie najbliższych. Zapraszamy rodziny z dziećmi, zorganizowane grupy turystyczne, młodzieżowe, harcerskie oraz sportowe. Szczegółowe informacje na stronie www.ciechocin.pl.

Spotkajmy się na Camino!

 • plakat
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-03-27
 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-03-13

Informujemy, że w dniach 09.03. oraz 14.03.2017r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" czynne będzie w godz. 16:00-18:00. Za utrudnienia przepraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-03-08

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana!!!

W dniu 21.02.2017r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0012/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_EF.433.1.003.2017. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 755 342,27zł z czego nie mniej niż 50% łącznych kosztów stanowią koszty przeznaczone na animację. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 717 575,15zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 717 575,15zł, co stanowi: nie więcej niż 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-02-21
 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-02-13

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 02.02.2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Szkolenia dla Beneficjentów!!!

W dniu 30.01.2017r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-30

Zmiana statutu - konsultacje!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi zmianami. Projekt Statutu jest również  dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Ewentualne uwagi, propozycje zmian lub uzupełnień prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl, drogą pocztową lub osobiście w Biurze LGD w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-20

Uwaga!!! Zmiana terminu konsultacji w Gminie Radomin!!!

 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-19
 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-17
Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 4486

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-11 11:46

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25