Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
DZISIAJ JEST: 13 listopada 2019
IMIENINY OBCHODZĄ: Benedykta, Mikołaja
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR) > Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020 >

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Golub-Dobrzyń, 18.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18

Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2018

 

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2.:

 

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

 

Typ projektu SZOOP:

 

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszarui poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Oś Priorytetowa 7

 

Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. 2018.140 j.t., dalej: Ustawa o RLKS), zwana dalej: ustawą o RLKS. Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegółowiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

I TERMINY:

Termin, od którego można składać wnioski–  01.06.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski– 25.06.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

II MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”:

Plac 1000-lecia 22a

87-400 Golub-Dobrzyń

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek od 10:00 do 18:00, środa, piątek od 08:00 do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl., zgodnie z Instrukcją użytkownika GWD oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,
w terminie naboru.

3. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

     1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i
     2 egzemplarz: kopia formularza wniosku + kopia kompletu załączników.

4. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektów w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.

5. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały ocenie.

6. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 31

7. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).

8. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: Instrukcja wypełniania załączników), które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.

9. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz w kryteriach/ warunkach wyboru projektów. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:

 • Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinna być tożsama.

 • Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

11. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania.

W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), po winny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

12. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis(w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/ upoważnioną do podpisania wniosku.

13. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:

 • logo RPO WK-P;

 • cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;

 • numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;

 • numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;

 • numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;

 • nazwa wnioskodawcy;

 • tytuł projektu.

14. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie, następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników.

15. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.

16. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.

17. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,

 • związek jednostek samorządu terytorialnego;

 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

 • samorządową jednostkę organizacyjną,

 • organizację pozarządową,

 • mikro i małe przedsiębiorstwo,

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA):

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU:

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

- liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów;

- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS).

Wskaźnik produktu:

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach;

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RLKS);

- długość przebudowanych dróg gminnych (RLKS);

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- liczba osób objętych szkoleniami/szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;

- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia.

VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 500 000,00 PLN.

IX. FORMA WSPARCIA:

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowanych[1].

XI. ETAPY WERYFIKACJI:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

 • w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów, LGD dokonuje  oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinansowania;

 • jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie;

 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczące projektów wybranych;

 • szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5).

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 • Weryfikacja zgodności z warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia (dalej: Warunki udzielenia wsparcia). Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).

 • Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.

 • Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach Wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

 • Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie projektu. Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW/WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa, zostaną następnie poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK:

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu dokonywanej przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015, poz. 378 ze zm.).

Protest przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

 • negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo

 • nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania albo

 • wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW niniejszego Ogłoszenia albo

 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od decyzji podjętych przez Zarząd Województwa podczas weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia protest nie przysługuje.

Wnioskodawcy, którego wniosek o dofinansowanie projektu został negatywnie oceniony na etapie weryfikacji przez Zarząd Województwa, przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w postaci skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 6 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XIV. UMOWA O DOFINANSOWANIE:

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

XV. PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, czynnego w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:00-18:00, Środa, piątek: 08:00-16:00

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 682 03 53.

 


[1] IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2]  Jw.

Dokumenty pomocnicze:

Komunikat w zakresie zmian dotyczących procedury odwoławczej w konkursach ogłoszonych przez LGD w ramach osi 7 RPO WK-P 2014-2020

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-02-07

« wstecz

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
grafika
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 6317

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-13 09:06

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.06